Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Folkekirkens Coronatiltag - Vejledning fra biskopperne

Covid-19

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark.

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Mens vi må undvære den normale gudstjeneste, vil vi både i de enkelte stifter og på landsplan gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.

Den følgende vejledning er udformet med henblik på, at folkekirken bedst muligt kan udføre sin vigtige opgave, også under de aktuelle, vanskelige betingelser.

Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.

Læs alle nyheder udsendt fra stiftet vedr. Coronavirus her

Herunder er oplistet en række af kirkens opgaver sammen med biskoppernes vejledning for hvert enkelt punkt. I er altid velkomne til at henvende jer til stiftet eller til jeres provst, hvis I ønsker yderligere vejledning.

I skal også være opmærksomme på, at denne vejledning opdateres løbende.

 

Gudstjenester

Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.

 

Kirkelige handlinger

Dåb

Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold

 • Tilbyd først og fremmest dåb på et senere tidspunkt.
 • Hold kun en dåb ad gangen
 • Tal med familierne om at begrænse deltagerantallet. Under ingen omstændigheder må mere end 100 deltage.
 • Begræns antallet af deltagere, så der er god afstand mellem deltagerne – max 100, men vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Præsten, der har ansvaret for gudstjenestens afholdelse, kan bede en ansat, fx en kirketjener eller en kirkesanger, om at stå ved døren og sikre, at kirkerne ikke fyldes ud over det anbefalede antal kirkegængere
 • Gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning på kirkedøren og fra prædikestolen: Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit.
 • Placer håndsprit ved indgangen. Brug salmeark, så smittespredningen derved kan reduceres.
 • Begræns behovet for personale mest muligt

 

Begravelser

Begravelser gennemføres efter forholdene

 • Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre
 • Overvej, hvor meget personale der skal involveres
 • Tal med kapellerne om deres forholdsregler
 • Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb.
 • Kirkegårdsbestyrelsen er bemyndiget til generelt at udsætte fristen for jordfæstelse og ligbrænding til 14 dage. Det er dog en forudsætning, at den afdøde person opbevares i et lokale med en rumtemperatur på ikke over 4 grader indtil kort tid forud for begravelsen eller ligbrændingen. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/tilsyn/ligsyn-og-obduktion/udsaettelse-af-begravelse/.

Vielser

Gennemføres ud fra forholdene

 • Tilbyd at udskyde vielsen
 • Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre.
 • Overvej, hvor meget personale der skal involveres.

Konfirmation

Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen.

 • Begræns deltagerantallet, så kirken kun er halvt fyldt – max 100 deltagere i alt. Vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre
 • Del eventuelt konfirmandholdet op i mindre hold
 • Overvej, hvor meget personale der involveres
 • Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb
 • Overvej at gennemføre konfirmationsgudstjeneste på den planlagte dato, men med meget få gæster (den nærmeste familie) pr. konfirmand

Sjælesorg/samtaler, herunder hjemmealtergang

Gennemføres efter forholdene. Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge.

 • Tag kontakt til hospice og hospitaler, hvis sjælesorgssamtalen skal finde sted der, for sammen med personalet at afklare, om der er noget, I skal være særligt opmærksomme på
 • Undgå face to face-samtaler med mennesker, der er i karantæne. Brug i stedet telefonsamtaler eller Skype
 • Sygehuspræster skal følge sygehusenes retningslinjer
 • Hvis I er i tvivl, så tag en drøftelse med provst eller biskop om, hvordan I håndterer det i den konkrete situation
 • Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet (sjaelesorg.nu)

Møder

Menighedsrådsmøder og provstiudvalgsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, skal i videst muligt omfang udsættes, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde. Er dette ikke muligt, skal menighedsrådet/provstiudvalget afvikle mødet med fornøden forebyggelse af smitterisiko i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i løbet af de næste 14 dage.   

Er personalemøder uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. Tilbyd, at man kan deltage på telefon eller Skype, hvis man ønsker det. 

Foredrag og koncerter

Alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken, der ikke er kirkelige handlinger, skal aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Kirkens ansatte

Medarbejderne ansat i sognene bør som udgangspunkt behandles på lige fod med andre offentligt ansatte. Biskoppernes opfordrer menighedsrådene til at indrette kirkernes hverdag med mindst mulig bemanding i kirken og lade kontorpersonalet og lignede arbejde hjemmefra hvis muligt.

 

Ovenstående vejledning gælder fra dags dato og indtil videre. Følg med under meddelelser på DAP og på stifternes hjemmesider for løbende opdateringer.